Voorwaarden horecategoed.nl

Horecategoed.nl is een initiatief van meerdere private personen die graag iets voor de Horeca wil betekenen tijdens de Coronacrisis 2020. Voor informatie kan contact worden opgenomen met info@horecategoed.nl.

Definities

koper: een persoon die een tegoed aanschaft via het platform;

ondernemer: een (rechts)persoon waarbij de koper een tegoed aanschaft, dan wel diens rechtsopvolger;

tegoed: een recht op een geldelijke verrekening op een toekomstig moment;

platform: de website horecategoed.nl.

Totstandkoming overeenkomst

Op het platform kiest een koper voor een bedrag waarvoor deze een tegoed wenst aan te schaffen. De koper wordt doorgeleid naar een betaalpagina in beheer van de ondernemer. Na afronding van de betaling, stuurt het platform de bevestiging van de aankoop van het tegoed aan de koper. Door voorgaande handelingen ontstaat er een overeenkomst tussen ondernemer en koper. Het platform is geen partij.

Het tegoed

De koper schaft tegen een directe betaling een tegoed aan dat op een later moment bij de ondernemer voor verrekening op een vordering gebruikt kan worden. Het tegoed heeft een onbeperkte geldigheid. Het tegoed is niet inwisselbaar voor geld, maar slechts te gebruiken ter verrekening van enige vordering die de ondernemer op de koper heeft. Indien na verrekening van het tegoed tegen een vordering van de ondernemer, de vordering negatief is, wordt dit bedrag kwijtgescholden.

Aansprakelijkheid

Het platform is niet aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Mocht er op grond van enige wettelijke bepaling wel sprake zijn van enige aansprakelijkheid, dan is deze altijd gemaximeerd tot maximaal de waarde van het aangeschafte tegoed.

Geschillen

Geschillen dienen beslecht te worden in bij de rechtbank van het arrondissement van de koper.